דאנה עבור לאמה טילמן לונדרופ
ניתן להעביר באמצעות:
https://ekayana-institut.de/en/donations/
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354